Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Od 1.9. do 17.10.2019 probíhalo výběrové řízení na nového správce naší nemovitosti.

Vážení spoluvlastníci!

Na shromáždění 18.6.2019 byl novému výboru udělen mandát na výběr správcovské firmy. Na základě tohoto nově zvolený výbor zahájil dne 1.9.2019 výběrové řízení na třetí osobu, která by zajišťovala v některých činnostech správu naší nemovitosti. Kromě uděleného mandátu tato možnost vyplývá z čl.III Stanov společenství.

 

 

Výsledek výběrového řízení na správu nemovitosti

Výběrového řízení se zůčastnili tito uchazeči:

OptimCare, s.r.o. www.optimcare.cz

D & D servis, s.r.o. www.ddservis.eu

SBD Nový domov www.sbdnovydomov.cz

BD Stavbař www.stavbar.cz

SBD Rozvoj www.sbd-rozvoj.cz

TN Facility s.r.o. www.tnfacility.cz

Všichni uchazeči předložili nabídky na zajištění ekonomické i technické správy včetně vedení účetnictví. To znamená vedení veškeré agendy potřebné pro zajištění komplexní správy nemovitosti.
S účastníky byla provedena podrobná konzultace jejich nabídek. S účatníky, které výbor vybral do užšího kola výběrového řízení provedl i pohovor v sídle popřípadě klietském místě.
Byli zjišťovány ohlasy na prováděné služby účastníků od stávajícíh klientů.

 

Na základě pečlivé úvahy a po provedení vyhodnocení výše uvedeného výbor vybral 2 kandidáty.
Kandidáta č.1 výbor doporučuje jako nové správce naší nemovitosti.


Kandidát č.1
OptimCare, s.r.o.
Tohoto kandidáta výbor doporučuje jako nové správce naší nemovitosti

Klientské centrum: Záhřebská 50, Praha 2(u stanice metra Náměstí Míru)
Pravidelné úřední hodiny : Po – Pá 8 -18 hod

 

Rozhodující parametry při výběru tohoto kandidáta :
• Dobrá dostupnost, zázemí se stálými zaměstnanci, každodenní úřední hodiny a možnost komunikace v rozšířené pracovní době
• Vstupní technická prohlídka nemovitostí s vypracováním dlouhodobých a krátkodobých investic
• Převzetí agendy do konce roku 2019 bez nároku na honorář
• Doplnění chybějících dokumentů při předání domu
• Právní a technický servis při kompletování a uplatňování reklamací u bývalého správce
• Cena 133 Kč / byt /měsíc včetně DPH
• Pravidelné technické prohlídky
• Vlastní přehledný online informační systém účetnictví a technické údržby nemovitosti přístupný pro všechny spoluvlastníky
• Výhradně kladná výjádření o službách kandidáta od stávajících klientů
• Dosavadní výborná komunikace se statutárním orgánem společnosti, ochota přizpůsobit nabídku včetně ceny
• Účetní uzávěrka v ceně za měsíční paušál v rámci ekonomické správy

 

 Kandidát č.2

Správní bytové družstvo Rozvoj
Klientské centrum: Jihlavská 1276, Praha 4 (u stanice metra Kačerov)
Pravidelné úřední hodiny : St 13 – 17 hod a Čt 8 – 11.30 hod


Rozhodující parametry při výběru tohoto kandidáta :
• Výborná dostupnost, zázemí se stálými zaměstnanci, úřední hodiny
• Stabilní správce s bohatou historií od roku 1962
• Výkon správy pro více jak 180 samostatných právních subjektů
• Kladná vyjádření o službách kandidáta od stávajících klientů
• Vstupní technická prohlídka nemovitostí a možnost převzetí agendy do konce roku 2019
• Činnost techniků bez časového omezení v rámci měsíčního paušálu
• Rozsáhlé služby v rámci technické správy
• Cena 159 Kč / byt /měsíc včetně DPH
• Přehledný online informační systém ekonomické a technické agendy nemovitosti přístupný pro všechny spoluvlastníky
• Dosavadní výborná komunikace se statutárním orgánem družstva, ochota přizpůsobit nabídku včetně ceny
• Účetní uzávěrka v ceně za měsíční paušál v rámci ekonomické správy


O výše uvedených kandidátech a o uzavření smlouvy s nimi bude hlasováno na shromáždění dne 4.11.2019

 

 

 


 

Rozhodující kriteria pro výběr firmy – dostupnost a možnosti komunikace, rozsah služeb, cena za služby, reference, zastupitelnost

Rozhodující kriteria pro výběr firmy – dostupnost a možnosti komunikace, rozsah služeb, cena za služby, reference, zastupitelnost

 

Dostupnost a možnosti komunikace

sídlo a kanceláře v Praze, lokalita co nejblíže domu,pravidelné úřední hodiny a pravidelná přítomnost pracovníků

plná součinnost s výborem

přístup pro vlastníky k originálním dokumentům

 

 

Rozsah služeb

Administrativní a ekonomická agenda

evidence jednotlivých bytů a nebytových prostor

vyhotovení předpisů pro jednotlivé vlastníky a provádění změn předpisů

evidence a kontrola plateb jednotek

upomínání dlužníků

příprava podkladů pro právní vymáhání

vyúčtování záloh na služby (1x ročně)

přijímaní a úhrada dodavatelských faktur

evidence nákladů na provoz a správu objektu

vedení evidence hospodaření nemovitosti

zálohové Platby na energie a vodu a jejich vyúčtování

Správa fondu oprav

 

Účetní agenda

vedení podvojného účetnictví, popřípadě mzdová agendy

vyhotovení účetní závěrky 1xročně

vyhotovení daňového přiznání

vedení pokladny

kontrola věcné a účetní správnosti dodavatelských faktur

zpráva o finančním hospodaření

 

Technická správa

pravidelné technická prohlídka objektu

podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci

zajištění oprav a údržby domu dle požadavků společenství

kontrola kvality plnění ze strany dodavatelů stavebních a technických prací

zajištění povinných kontrol a revizí,

vedení technické evidence domu,

smluvní zajištění dodávek služeb (vody, TUV, el. Energie, plynu, odvozu odpadu atd. )

 

Služby volitelné

webové aplikace (on-line administrativní a ekonomická správa)

právní poradenství, popř.smluvní právní činnost

havarijní služba (global asist)

odtraňování drobných závad

organizace shromáždění

 

Cena za služby

Optimální cenová hladina pro správu s veškerou nutnou agendou činí 140 – 160 Kč /byt / měsíc  včetně DPH na základě námi již  provedeného průzkum trhu.

V těchto cenách jsou u některých firem i výše uvedené volitelné služby.

 

Reference

V oblasti bytových domů, blízká lokalita, možnost informací přímo od společenství

 

Zastupitelnost

Volit firmu alespoň se základním počtem kmenových zaměstnanců. Zastupitelnost v době dovolených, nemoci apod. Komunikace pouze s jednou osobou je nevýhodná.

 

®2017, L.S. Konzult