STANOVY

Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul. , Praha 4
Část I.
Základní ustanovení
Čl. 1
Název a sídlo
1) Název společenství: Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul. , Praha 4
2) Sídlo: Praha 4, Hurbanova 1305, PSČ 14200
3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy nemovité
věci – domu a pozemku uvedeného v čl. 2 odst. 1.


Čl. 2
Předmět činnosti
1) Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí jsou pozemky
p. č. 2869/97 a 2869/98 a dům č. p. 1305, který se na těchto pozemcích nachází, vše v katastrálním
území Krč, obec Praha.
2) Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti
podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
3) Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska
provozního a technického se rozumí zejména
a) provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny, včetně změn
vedoucích ke změně v účelu užívání
aa) společných částí domu;
ab) technických zařízení domu jako společných částí; a
ac) společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle
prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této
společné části na vlastní náklady;
b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů,
rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných
společných zařízení podle technického vybavení domu;
c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,
d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svou jednotku,
včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je
podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují
nebo nemění společné části domu.
4) Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména
a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné
technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu
skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají
pro osobu

Část II.

Členství ve společenství vlastníků
Čl. 3
Obecná ustanovení
1) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky.
2) Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého podílu na
společných částech.
3) Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost
vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství vlastníků je povinno na
základě žádosti člena společenství vyhotovit tomuto členovi potvrzení pro převod vlastnického práva
k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky,
popřípadě že takové dluhy nejsou.
4) Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve
společném jmění, jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva
vůči společenství vlastníků. Pokud tak neučiní, společenství vlastníků tohoto společného zástupce určí.


Čl. 4
Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování

1) Člen společenství má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a
v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek určených těmito stanovami a
obecně závaznými právními předpisy,
b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na
rozhodování mimo zasedání,
c) volit a být volen do orgánů společenství,
d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků
v činnosti společenství,
e) seznámit se s hospodařením společenství, a způsobem správy nemovité věci, včetně nahlížení do
smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů. Nahlížení lze realizovat na
webových stránkách společenství, popř. po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství;
f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, jakož i do
podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na
nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství,
g) žádat statutární orgán společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo
nájemce jednotky v domě,
h) obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou nemovité věci a záloh na úhradu
služeb, a to nejpozději do pěti měsíců od skončení kalendářního roku,
i) obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do dvou měsíců od doručení
vyúčtování.
2) Člen společenství má povinnosti určené v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a
v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména
a) dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství přijatá v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,
b) včas hradit příspěvky na správu nemovité věci,
c) včas platit zálohy na úhradu služeb a uhradit nedoplatek z jejich vyúčtování nejpozději do dvou
měsíců od doručení vyúčtování,
d) v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství, které přesahuje 5 dnů ode dne
jeho splatnosti, uhradit společenství poplatek z prodlení ve výši stanovené jiným právním předpisem
nebo nebude-li takový poplatek vyplývat z právních předpisů, uhradit společenství úrok z prodlení ve
výši 1 promile z dlužné částky denně,
e) řídit se při užívání společných částí pravidly pro užívání společných částí nemovité věci a společných
zařízení domu, obsaženými v těchto stanovách, v domovním řádu, pokud bude přijat, a v usneseních
orgánů společenství schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito
stanovami, včetně pokynů stanovených pro provoz společných zařízení výrobcem nebo správcem
technických zařízení,
f) řídit se pravidly pro správu domu uvedenými v obecně závazných právních předpisech, v těchto
stanovách a v usneseních orgánů společenství schválených v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a těmito stanovami,
g) udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje
nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí
nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj
byt a užívat společné části jiným členům společenství,
h) zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i plnění výše
uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu,
i) oznámit společenství vlastníků do jednoho měsíce:
ia) nabytí jednotky do vlastnictví,
ib) svoji adresu, telefonní číslo, emailovou adresu,
ic) počet osob, které budou mít v bytě domácnost,
id) počet osob, jež v bytě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním
roce;
ie) jméno a adresu osoby, jíž člen společenství přenechal byt do užívání, včetně údajů uvedených
pod body ic) a id); a
if) jakoukoli změnu údajů uvedených pod body ib) až ie).
j) odstranit bez zbytečného odkladu na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo
společných částech nemovité věci způsobil sám nebo osoby, kterým umožnil do domu nebo bytu
vstup,
k) umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby plynu, vody, tepla a jiných
energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by bránilo umístění,
údržbě, výměně a kontrole těchto zařízení, a to na výzvu společenství vlastníků,
l) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně
domu nebo pozemku, o níž bylo řádně společenstvím rozhodnuto, umožnit přístup do bytu nebo
společné části, která mu výlučně slouží k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace,
rekonstrukce, úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo bytu prováděna uvnitř bytu nebo na
společné části, která mu výlučně k užívání slouží, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím
vlastníků,
m) umožnit přístup společenství i jím přibraným třetím osobám do bytu na základě předchozí výzvy
společenství vlastníků pro ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo
nemění společné části, a to i opakovaně,
n) předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou dokumentaci v případě, kdy
provádí změnu stavby,
o) oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně označení osoby, která
po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li toho nezbytně zapotřebí. Nemá-li
člen společenství takovou osobu po ruce, je touto osobou kterýkoliv člen statutárního orgánu
společenství,
p) oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů, ode dne změny, veškeré změny a skutečnosti rozhodné
pro rozúčtování nákladů na služby,
q) uhradit náklady společenství vynaložené na vynucení plnění povinností dle tohoto odstavce.
3) Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství podle
odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen doručit statutární orgán členovi společenství nejméně sedm dní
před zamýšleným datem realizace přístupu, což neplatí v případě havárií.
4) Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu. Při konání zasedání shromáždění
uplatňuje svá práva vůči shromáždění.
5) V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) písmeno e) a f) nemá člen
společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice, ani právo pořizovat si jejich fotokopie,
a je povinen uhradit společenství zvýšené náklady na zajištění tohoto práva v prokazatelné výši.

 

Část III.
Pravidla pro správu domu a pozemku a pravidla pro užívání společných částí
Čl. 5
Pravidla pro správu domu a pozemku
1) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. Společenství
vlastníků je oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a
pozemku při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými právními předpisy,
těmito stanovami a usneseními shromáždění.
2) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků
nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení
společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu
modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se
zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem
spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen
některému spoluvlastníku.
3) Společenství vlastníků právně jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývat majetek a nakládat
s ním může pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství zajistí
dluh jiné osoby, se nepřihlíží.
4) Za společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy, nejsou-li obecně závazným
právním předpisem nebo těmito stanovami nebo rozhodnutím shromáždění společenství vyhrazeny
shromáždění společenství.
5) Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v souladu se schváleným
rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o
- nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku
50.000 Kč,
- zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena, jde-li o dlouhodobý hmotný nebo
dlouhodobý nehmotný majetek, nebo cena obvyklá, jde-li o jiný movitý majetek, v souhrnu za
kalendářní rok nepřesáhne částku 50.000 Kč.
6) Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných částí
v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a rozpočtem
společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nákladech na opravu, modernizaci nebo
rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 50.000 Kč. Tento limit neplatí, pokud
jde o opravu prováděnou v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.
7) Při zadání opravy, modernizace nebo rekonstrukce v očekávané souhrnné částce do 100.000 Kč je
oprávněn statutární orgán oslovit jednoho potencionálního dodavatele přímo, bez výběrového řízení;
v ostatních případech je povinen oslovit nejméně tři potencionální dodavatele.


Čl. 6
Pravidla pro užívání společných částí nemovité věci
1) Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek
společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, výtahy, sklepy, různé
uzamykatelné místnosti (sušárny, kočárkárny, sklady, dílny) a další prostory určené pro společné užívání.
Režim zpřístupňování uzamykatelných místností určuje statutární orgán. Shromáždění společenství
vlastníků může schválit domovní řád, který upraví podrobnosti způsobu užívání jednotek a společných
prostor. Domovní řád se vyvěšuje na nástěnce v domě. Domovní řád je závazný pro všechny členy
společenství a pro další osoby vstupující do domu.
2) Člen společenství je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se
jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu
práv ostatních členů společenství.
3) V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování
zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat
hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených
domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát,
aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým
nákladem odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných,
případně nebezpečných druhů.
4) Člen společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných
částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak
nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu, výtahové
kabině a v prostoru na střeše nebo vytváření přepážek ve společných částech, větrání bytu do
společných vnitřních prostorů domu.
5) V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen člen
společenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na
uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.
6) Člen společenství je povinen se zdržet užívání lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na
lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke
stékání vody do nižších podlaží.
7) Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze
s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu společenství; tento souhlas nenahrazuje
povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního
zařízení se člen společenství zavazuje neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo
do původního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli
sloužící pro podávání informací statutárním orgánem společenství.
8) Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem
osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
9) Pokud člen společenství uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a
otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství. K hlavním uzávěrům vody, plynu,
kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy
zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena společenství, musí být přijata
taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za jeho nepřítomnosti.
10) Klíče od uzamykaných společných prostor v domě od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodu,
plynovodu, strojovny výtahu a dalších důležitých zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném.
11) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby
nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství zejména hlukem, reprodukovanou a živou
hudbou, pohybovými aktivitami, provozem elektrospotřebičů, průnikem vody, zápachu, hmyzu apod.; při
provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací
statutárnímu orgánu společenství a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny
pouze v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. a v souladu s příslušnými právními
předpisy. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je noční klid a každý člen společenství se zdrží hluku,
používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.
12) Člen společenství je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách, zdržet se
umisťování snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných látek a předmětů do sklepních
prostor.
13) Statutární orgán společenství zajišťuje kontrolu využití společných částí v porovnání s jejich původním
určením. V případě zájmu člena společenství o využití společných částí, včetně společných domovních
prostor, uzavírá člen společenství dohodu s ostatními vlastníky jednotek prostřednictvím společenství
vlastníků.
14) Uhradit náklady společenství vynaložené na vynucení plnění povinností dle tohoto článku.

 

Část IV.
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, příspěvky na správu domu a pozemku, úhrady nákladů na
služby
Čl. 7
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství
1) Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce prosince předchozího
kalendářního roku. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství. Nebyl-li návrh předložen nebo
nebyl-li shromážděním schválen a shromáždění nerozhodlo jinak, platí pro následující rok rozpočet roku
předchozího, avšak v takovém případě může statutární orgán rozpočet navýšit o předpokládaný růst cen
smluvních dodavatelů, které nemůže ovlivnit, zejména dodavatelů tepla, vody, elektřiny atd.
2) Rozpočet zahrnuje dvě části:
a) plán hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a rekonstrukce společných částí domu s těmito
údaji:
- zůstatek dle poslední provedené účetní závěrky,
- předpokládaná tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu
domu a pozemku,
- předpokládané čerpání dle plánu jmenovitě uvedených oprav, modernizací a rekonstrukcí
společných částí domu,
- předpokládaná rezerva pro případ nenadálých výdajů, havárií, výpadků v tvorbě dlouhodobé
zálohy, popř. dluhů na zálohových platbách členů společenství vlastníků apod., která je
tvořena zbylým zůstatkem dlouhodobé zálohy.
b) předpokládané náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:
- vytápění domu,
- teplá a studená voda,
- vlastní správa včetně odměn statutárnímu orgánu,
- pojištění domu,
- elektrická energie pro výtahy a společné prostory,
- odvoz komunálního odpadu,
- úklid domu a domovnictví,
- režijní materiál a ostatní služby.
Čl. 8
Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby
1) Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku dle rozpočtu platí členové příspěvky formou
měsíčních záloh splatných vždy k 5. dni příslušného kalendářního měsíce, a to
a) stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství (§ 1180 odst. 2
občanského zákoníku),
b) ve výši odpovídající jejich podílu na společných částech (vlastnický podíl) – na ostatní náklady a do
dlouhodobé zálohy na opravy a rekonstrukce; plocha společné části sloužící k výlučnému užívání jen
některému vlastníku jednotky se nezapočítává, vlastník jednotky spravuje tuto část na vlastní náklad.
2) Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na
správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj – dlouhodobá záloha.
Pravidla pro jeho tvorbu a použití schvaluje shromáždění vlastníků. O mimořádném příspěvku mimo
pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění vlastníků, a to nejméně nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů.
3) Zálohový příspěvek na správu domu a pozemku, vyjma dlouhodobé zálohy, se s každým členem vyúčtuje
nejpozději do pěti měsíců po skončení kalendářního roku a rozdíl z vyúčtování se vypořádá nejpozději do
dvou měsíců od doručení vyúčtování, nerozhodne-li shromáždění vlastníků jinak. Dlouhodobá záloha se
s každým členem vyúčtuje v minimálním členění na náklady na opravy a na výdaje na modernizace a
rekonstrukce společných částí, a to do pěti měsíců po skončení kalendářního roku; nevyčerpaný zůstatek
dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.
4) Pokud není pro daný kalendářní rok shromážděním vlastníků rozhodnuto jinak, platí výše příspěvku na
správu domu a pozemku platná v období předcházejícího kalendářního roku.
5) Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby: dodávku tepla a teplé vody, dodávku vody a odvádění
odpadních vod, provoz výtahů, osvětlení společných prostor v domě, domovnictví, úklid společných
prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, odvoz komunálního odpadu a další
služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.
6) Na náklady na služby jsou členové společenství povinni platit měsíčně zálohy splatné společně
s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k 5. dni příslušného kalendářního měsíce. Zálohy se
stanovují dle rozpočtu na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je
kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok.
7) Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:
a) dodávka studené vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných
vodoměrech,
b) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, domovnictví, úklid společných prostor v domě,
odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a
příjemcem služeb, podle podílu na společných částech dle čl. 8 odst. 1 písm. b),
c) dodávka tepla a teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování
nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné
spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu,
nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až b) shromáždění vlastníků jinak.
8) Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do pěti měsíců od
skončení zúčtovacího období. Vyúčtování se doručí členům společenství do poštovních schránek v domě
nebo na oznámenou emailovou adresu a zároveň se uveřejní informace o provedeném vyúčtování na
vývěsce v domě a na webových stránkách společenství. Od doručení vyúčtování běží členům
společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po
uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být
uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději
ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství.
9) Stanoví-li zvláštní zákon pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlení, je člen společenství, který
dluží platbu příspěvku na správu domu a pozemku a na náklady za služby, povinen zaplatit úrok
z prodlení ve výši odpovídající tomuto poplatku z prodlení. Nebude-li takový poplatek vyplývat z právních
předpisů, je povinen uhradit společenství úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky denně.
10) Statutární orgán je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně člena společenství na dluh a
vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění statutárním
orgánem, je oprávněn statutární orgán podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství,
když veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního
zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.
11) Platba došlá od dlužníka umořuje vždy pohledávku s nejstarší splatností – nejstarší dluh. K umoření
dluhu se použije i případný přeplatek, pokud vyúčtováním záloh dlužníkovi vznikne.

 

Část IV.
Orgány společenství
Čl. 9
Společná a všeobecná ustanovení
1) Orgány společenství jsou:
a) shromáždění, tj. nejvyšší orgán společenství,
b) výbor společenství, tj. statutární a výkonný orgán, jediný volený orgán společenství.
2) Členem výboru může být jen ten, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke dni volby plně svéprávný; to platí i pro zástupce právnické
osoby, která je sama členem výboru. Je-li členem výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
ve výboru zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu.
3) Členem výboru nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel
(manželka), je členem výboru.
4) Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe
důsledky.
5) Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného
člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6) Nenahradil-li člen výboru škodu, kterou způsobil společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen
škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za dluh společenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil,
pokud se nemůže věřitel plnění na společenství vlastníků domoci.
7) Dobrá víra členů orgánu společenství se přičítá společenství.
8) K usnesení orgánu společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah
odporuje donucujícím ustanovením občanského zákona, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento
orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato.


Čl. 10
Shromáždění
1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové společenství.
2) Výbor svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Shromáždění
svolává výbor i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů; neučiní-li to, jsou
oprávněni svolat tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.
Shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně patnácti dnů před jeho konáním.
3) Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.
K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je
povinen svolavatel umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka
se vhazuje členům společenství do poštovních schránek v domě, popř. zasílá na nahlášenou emailovou
adresu, zveřejní se na vývěsce v domě, popř. i na webových stránkách společenství. Pokud nejsou
připojeny k pozvánce podklady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa
nebo webové stránky, kde se člen společenství může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem
programu shromáždění.
4) Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov
společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn stanov nebo návrh usnesení.
5) Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají většinu všech hlasů.
6) K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů společenství. Pokud se jedná o
přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům jednotek – členům
společenství, nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku
změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. Pokud se jedná o
přijetí rozhodnutí o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé
vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň ¾ většiny hlasů
vlastníků přítomných na shromáždění.
7) Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor navrhnout v písemné formě do jednoho
měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech
mimo zasedání.
8) Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit
kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc musí být písemná a musí být předložena výboru před zahájením
zasedání. Podpis na plné moci nemusí být ověřen.
9) Každý člen společenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení
týkající se záležitostí společenství, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k předmětu jednání
shromáždění. Pokud by požadoval člen na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by
způsobilo společenství vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
10) Kdo svolal shromáždění, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Pokud se
tak stane méně než 3 dny před oznámeným datem konání shromáždění, nahradí společenství členům,
kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.
11) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech členů společenství.
12) Jednání shromáždění zahájí pověřený člen výboru, který ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet.
Poté zajistí volbu předsedy zasedání shromáždění a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede
shromáždění tak, jak byl ohlášen jeho pořad, pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončení
zasedání.
13) Na shromáždění hlasují členové společenství veřejně, a to počtem hlasů odpovídajícím velikosti jejich
podílu na společných částech. Shromáždění se může většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude
o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně
stanoví postup pro tajné hlasování.
14) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá výbor. Zápis musí obsahovat
nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu
jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány. Přílohou zápisu je listina
přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným
bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Věcná část zápisu se vyvěsí do pěti dní od
ukončení jednání na vývěsce v domě nejméně na 15 dní, popř. se též zveřejní na webové stránce
společenství. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uchovávány u předsedy
výboru.
15) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, který byl přehlasován na jednání
shromáždění společenství vlastníků, navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl. Zároveň může
navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří
měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla
shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění
usnášet se. Může též navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu společenství pro
jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami.


Čl. 11
Působnost shromáždění
Do působnosti shromáždění patří:
a) změna stanov,
b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
d) schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření
společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro
příští období,
e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování nákladů na služby
na vlastníky jednotek,
f) schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí,
g) rozhodování o
1. členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení;
2. změně účelu užívání domu nebo jednotky;
3. změně podlahové plochy jednotky;
4. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek;
5. změně podílu na společných částech;
6. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníků jednotky;
7. opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společné části, není-li toto rozhodnutí v pravomoci
výboru podle čl. 5 odst. 6 - 7;
8. o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy společenství;
h) udělování předchozího souhlasu
1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi a k nabytí,
zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, nejsou-li tato rozhodnutí
v pravomoci výboru podle čl. 5 odst. 5;
2. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru;
3. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky
v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil;
i) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně,
jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o
rozsahu činnosti,
j) rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si
shromáždění k rozhodnutí vyhradí.


Čl. 12
Rozhodnutí mimo zasedání
1) Kromě důvodů dle čl. 10 odst. 7 může být mimo zasedání rozhodováno kdykoli tak rozhodne výbor
z důvodů naléhavosti, organizačních či jiných řádných důvodů. Může tak však učinit nejvýše jedenkrát
ročně a své rozhodnutí musí řádně zdůvodnit.
2) Mimo zasedání může být rozhodováno o záležitostech spadajících do působnosti shromáždění. Výbor
vloží návrh rozhodnutí do poštovních schránek členů společenství v domě, popř. ho odešle na emailové
adresy, či jinak předá členům společenství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro
jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, údaje o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit.
Lhůta k vyjádření vlastníka jednotky činí třicet dní od doručení návrhu.
3) K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena společenství
s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena
společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.
4) Nedoručí-li člen společenství ve lhůtě třiceti dnů od doručení výboru svůj souhlas s návrhem usnesení,
platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů
společenství. Každý člen má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech.
5) Výbor oznámí členům společenství v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim
oznámí též celý obsah přijatého usnesení.
6) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství, ledaže obecně závazný právní předpis
nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.
7) Pokud se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nemovité věci, nebo
pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílu
na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.
8) Ke schválení stavebních úprav spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí
domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na
společných částech, schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla
a teplé vody, kdy je vyžadován souhlas všech vlastníků jednotek) na vlastníky jednotek a uzavření
úvěrové smlouvy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství.


Čl. 13
Výbor společenství
1) Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech.
Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. Písemná
právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době
nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství
podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.
2) Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve
věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným
právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si
shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
3) Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek za výbor uvnitř společenství jedná předseda.
4) Výbor má pět členů. Členové výboru mají nárok na odměnu ve výši schválené shromážděním. Odměny
se mohou částečně nebo úplně vzdát ve prospěch úhrady nákladů na vlastní správní činnost.
5) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad svých členů a
z funkce předsedy jej odvolává.
6) Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán
shromážděním. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí
oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal,
nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
7) Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího
zasedání shromáždění.
8) Funkční období členů výboru je pětileté. Člen výboru může být volen opětovně.
9) Zasedání výboru se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně sedm dní před jeho konáním.
Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad jednání. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
10) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
11) Osoba pověřená vedením zasedání výboru vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen,
ledaže se výbor usnese na jiném pořadu jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při
jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů výboru.
12) Hlasování ve výboru je veřejné.
13) O průběhu jednání výboru pořídí ten, kdo jednání svolal, zápis, který musí obsahovat nejméně údaje
o místě, datu a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu
je seznam členů výboru s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady,
které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové výboru, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že
hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena výboru, který hlasoval proti přijatému usnesení, se
v zápise uvede také důvod jeho nesouhlasu. Zápis podepisuje ten, kdo jednání svolal a alespoň jeden
další člen výboru. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání jsou uchovávány u předsedy výboru.
Každý člen výboru má právo na vydání kopie zápisu.


Čl. 14
Doručování
1) Člen společenství komunikuje s výborem písemnou formou zejména prostřednictvím pošty, emailové
adresy nebo poštovní schránky společenství v domě.
2) Člen společenství je povinen zajistit vybírání své poštovní schránky v domě nebo nahlásit výboru svou
funkční emailovou adresu.
3) Vyžadují-li tyto stanovy doručení písemností ze strany výboru, děje se tak elektronicky emailem,
vhozením do poštovní schránky v domě, zveřejněním na vývěsce v domě a na webové stránce
společenství, osobně nebo poštou. Povinnost doručení je splněna:
a) Při doručování pozvánek na shromáždění vhozením do schránky a odesláním na emailovou adresu,
pokud je nahlášena, současně se zveřejněním na vývěsce v domě, to vše nejméně 15 dní před
konáním shromáždění.
b) Při doručování obyčejné pošty (zápisů, informací, prvních upomínek apod.) vhozením do schránky
nebo odesláním na emailovou adresu. Týká-li se písemnost všech členů společenství, postačí
zveřejnění na vývěsce v domě po dobu nejméně 15 dní a nehrozí-li prodlení, postačí zveřejnění na
webové stránce společenství.
c) Při doručování písemností konkrétnímu členu společenství do vlastních rukou, jakmile adresát
převzetí písemnosti písemně potvrdil, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost doručí. Účinky
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo doručení písemností odmítl.
4) Před podáním žaloby o úhradu dluhu nebo o splnění jiné povinnosti je výbor povinen žalovanému
nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslat poštou do vlastních rukou výzvu k plnění, a to na jeho
poslední známou adresu pro doručování.


Čl. 15
Určení prvních členů statutárního orgánu
Prvními členy původně čtyřčlenného statutárního orgánu byli:
a) Ljiljana Dušková, dat. nar. 24. listopadu 1952,
b) Petr Langr, dat. nar. 8. února 1961,
c) Zuzana Macková, dat. nar. 22. října 1955,
d) Igor Szántó, dat. nar. 15. listopadu 1961,
všichni bytem Hurbanova 1305, 142 00 Praha 4 – Krč.


Část V.
Závěrečná ustanovení
Čl. 16
Tyto stanovy byly přijaty na shromáždění vlastníků jednotek konaném dne 23. 11. 2016. Tímto dnem
současně pozbývají platnosti dosavadní stanovy. Ve věcech ve stanovách neupravených platí právní úprava
podle českých obecně závazných platných právních předpisů.


V Praze dne 23. 11. 2016

 

®2017, L.S. Konzult